Parkhouse

Otrokovice, 2013

Studie řeší úpravy celého předprostoru firmy Continental barum a to zejména nevyhovující dopravní řešení a parkování, pěší trasy a revitalizaci zeleně. Navržený parkovací dům byl řešen ve 2 základních variantách dispozičního a provozního uspořádání, ze kterých byla vybraná varianta podrobně dořešena s ohledem na konstrukční řešní, architektonické řešení, technickou infrastrukturu, požární zabezpečení, etapovitost a náklady.

V rámci architektonického řešení byl chápán objekt parkovacího domu jako významný architektonický prvek celého předprostoru firmy Continental Barum, který je vnímán jak ze spodního horizontu, ale a to zejména z nadhledu – z nadjezdu nad tratí z komunikace Objízdná s vysokou frekvencí vozidel. Horní pohledy se uplatní rovněž z výškové administrativní budovy. Nejvýraznějším elementem celé struktury je konstrukce zastřešení.

Přes varianty jsme dospěli k finálnímu návrhu zvlněné struktury tvořene nosnou ocelovou konstrukcí zakrytou trapézovými plechy jemné vlny – 40 mm, které lze ohýbat v námi navržených poloměrech. Vybrané části plochy jsou kryty bezpečnostním tónovaným sklem. Na největší ploše se plánuje logo Continental. Při nočním nasvětlením bude viditelná pouze tenká bezprůvlaková deska, zábradlí je navrženo lanové vodorovné, které při nočním osvětlení nebude vnímatelné