Louky

Zlín , 2014 / urbanistická studie

Navrhovaná urbanistická koncepce vychází z celkového rozsahu a tvaru řešeného území, konfigurace terénu a z omezujících prvků nacházejících se na řešeném území. Významnými prvky návrhu urbanistické koncepce byly možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Urbanistická koncepce byla navržena s ohledem na ekonomickou stránku řešení a na racionální využití řešeného území.

Územní studie navrhuje stavební čáry, které určují polohu nadzemních objektů ve vztahu k navržené obslužné komunikaci. Vymezení stavebních čar má vliv na utváření uličního prostoru. Vzhledem k předpokládanému využití řešeného území se jedná o zástavbu jednotlivých sekcí bytových či polyfunkčních domů, či občanské vybavenosti podél obslužných komunikací.

Určujícím prvkem urbanistické koncepce řešeného území je navržená obslužná komunikace, která je dle zadání napojena u točny MHD řešená jako jediný vjezd do území. Tato komunikace má 2 vodorovné části – větve ve směru východ –západ a 2 svislé části ve směru sever- jih.